1.
ززولی مع, بلارک د. جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 ژانویه 2017 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];4(2):128-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14143