1.
سرخیلح, توکلیج, رضوانیس. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 22 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژانویه 2023];4(1):68 -63. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13034