1.
خالوییع, ملکوتیانم, مهدی پور رابریم. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژوئن 2016 [ارجاع شده 27 مارس 2023];4(1):24 -19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13004