1.
یاری س. طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 2 مارس 2024];3(2):140-35. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10082