نقابمسعود, امیریفاطمه, مویدیرحیم, و حسینیسید یونس. “بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 2 (سپتامبر 17, 2014): 140-147. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7065.