نصیری پورامیراشکان, رئیسیپوران, و جعفریمهرنوش. “نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 2 (سپتامبر 16, 2014): 73-84. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7028.