اقتداری محمدامین, مظاهری مریم, گرامی امین, و شوش علی. “خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 2 (سپتامبر 10, 2022): 140–131. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37240.