حقي نادر, ناطقي نيا سعيده, حاجي اسماعيلي محمدرضا, علي بابايي احمد, و ابراهيمي سيدعلي. “ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 4 (ژوئن 21, 2020): 240–234. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31032.