سوريسبا, سبطمحمدحسن, و اردشيرعبدالله. “ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 261-268. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16763.