جعفريمحمدجواد, صابري بهدادسارا, و پوياكيانمصطفي. “اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 245-252. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16738.