رحيمي پردنجانيطيبه, و محمدزاده ابراهيميعلي. “بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 231-238. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16734.