ززولی محمد علی, و بلارک داود. “جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 2 (ژانویه 16, 2017): 128–117. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14143.