خورشیدیع., عینیا., صباغم., و سوریح. “نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 1, جولای 2015, صص 42 -35, doi:10.22037/meipm.v3i1.9317.