ملکوتیان م., یغمائیان ک., جعفری منصوریان ح., علیزاده م., و جعفری مدرک م. “بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 1, ژوئن 2015, صص 24-15, doi:10.22037/meipm.v3i1.9292.