طاهری تنجانی پ., عینی ا., اکبرپور س., و سوری ح. “بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 4, مارس 2015, صص 313-20, doi:10.22037/meipm.v2i4.8398.