نقاب م., طایفه رحیمیان ج., جهانگیری م., کریمی ع., نصیری ق. ا., آقا بیگی م., حسن زاده ج., دشت بش پونک س., و صفائیان آ. “ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 4, مارس 2015, صص 293-02, doi:10.22037/meipm.v2i4.8396.