ضیاییم., حسینیس. ی., شریعتیه., و خوشبوا. “ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 3, مارس 2016, صص 190 -85, doi:10.22037/meipm.v3i3.8007.