عینی ا., سوری ح., گنجعلی م., و باغفلکی ت. “برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 3, دسامبر 2014, صص 215-2, doi:10.22037/meipm.v2i3.7751.