رحیمی ف., احمدی م., روستا ف., علوی مجد ح., و والیانی م. “تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 3, دسامبر 2014, صص 180-8, doi:10.22037/meipm.v2i3.7737.