ابراهیمی پور ح., خانی م., صالح آبادی س., بابایی حیدرآبادی ا., مولوی طالقانی ی., میرزایی ن., وجدانی م., اشرفی حافظ ا., و ایمان زاد م. “بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 3, دسامبر 2014, صص 155-60, doi:10.22037/meipm.v2i3.7732.