نقابم., امیریف., مویدیر., و حسینیس. ی. “بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 2, سپتامبر 2014, صص 140-7, doi:10.22037/meipm.v2i2.7065.