رضازادهج., علوی نیاس., کاویانیا., جباریص., و گنجیر. “ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 2, سپتامبر 2014, صص 124-32, doi:10.22037/meipm.v2i2.7056.