نصیری پورا., رئیسیپ., و جعفریم. “نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 2, سپتامبر 2014, صص 73-84, doi:10.22037/meipm.v2i2.7028.