جعفری م., حورفراست غ., صالح پور س., خداکریم س., و حیدرنژاد ن. “مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 1, ژوئن 2014, صص 55-64, doi:10.22037/meipm.v2i1.6475.