Soori, H., M. Bakhtiari, E. Ainy, M. Salehi, و M. R. Mehmandar. “. ”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 1, ش 2, سپتامبر 2013, صص 79-85, doi:10.22037/meipm.v1i2.4975.