نادری ع. ا., باقری ش. ا. ., و امین پناه ح. . “ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 3, ژانویه 2023, صص 279-6, doi:10.22037/iipm.v10i3.39038.