استوار ایزدخواه ی. . “راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: ”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 3, ژانویه 2023, صص 247-36, doi:10.22037/iipm.v10i3.38793.