منافی م., شجاع الدین س. ص. ا. ., و سلیمان فلاح م. “مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 3, دسامبر 2022, صص 261-48, doi:10.22037/iipm.v10i3.38537.