شریعت پناهی س. م. ., محمدرحیمی ن., و امین زاده ر. “تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 3, ژانویه 2023, صص 222-10, doi:10.22037/iipm.v10i3.37613.