اقتداری م., مظاهری م., گرامی ا., و شوش ع. “خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 2, سپتامبر 2022, صص 140-31, doi:10.22037/iipm.v10i2.37240.