الهی ا., صیادی ف., و کریمی زاده اردکانی م. “بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 1, ژوئن 2022, صص 72-60, doi:10.22037/iipm.v10i1.36050.