رمضانی ف., ساکی ف., و سهرابی ط. “تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 1, ژوئن 2022, صص 59-48, doi:10.22037/iipm.v10i1.35973.