حیدری نیا م., گودرزی ب., و میر معزی م. “بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 1, ژوئن 2022, صص 35-25, doi:10.22037/iipm.v10i1.35680.