نفر آ., مینونژاد ه., علیزاده م. ح., منصوری م., و صمدی ه. “همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 4, مارس 2022, صص 303-95, doi:10.22037/iipm.v9i4.35517.