براتی شورک م., خوشرفتار یزدی ن., و شاه طهماسبی ب. “تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 2, سپتامبر 2022, صص 107-96, doi:10.22037/iipm.v10i2.34854.