همتی ن. ., و احمدی ع. “نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 2, سپتامبر 2021, صص 91-90, doi:10.22037/iipm.v9i2.34784.