عقیقی ع., و سوری م. “نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 4, فوریه 2021, صص 237-2, doi:10.22037/meipm.v8i4.32127.