محسنی ا. ., سماواتیان ح., نوری ا. ., و مقیمی م. . “آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 2, دسامبر 2021, صص 111-02, doi:10.22037/iipm.v9i2.32098.