مظهری عباسی ف., و طباطبائی ح. . “تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 1, ژوئن 2021, صص 34-27, doi:10.22037/meipm.v9i1.31659.