اویسی س., فدای وطن ر., قنبری بروجنی م., و حاتم آبادی ح. “بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 4, ژوئن 2021, صص 265-0, doi:10.22037/meipm.v8i4.31469.