سهرابی زاده س., و بهرام‌زاده ا. “تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 3, نوامبر 2020, صص 190-84, doi:10.22037/meipm.v8i3.31309.