رضائی ن., قمری م., بزازیان س., و باباخانی و. “نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 3, نوامبر 2020, صص 157-49, doi:10.22037/meipm.v8i3.31129.