سرخیل ح., دهداری ف., عظیمی ی., و طلائیان عراقی م. “شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 3, نوامبر 2020, صص 183-72, doi:10.22037/meipm.v8i3.31126.