حقي ن., ناطقي نيا س., حاجي اسماعيلي م., علي بابايي ا., و ابراهيمي س. “ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 4, ژوئن 2020, صص 240-34, doi:10.22037/meipm.v7i4.31032.