بهمنی ر., پویا کیان م., خداکریم س., بیدل ح., صالحی سهل آبادی ع., و جعفری م. ج. “ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 4, ژانویه 2021, صص 218-0, doi:10.22037/meipm.v8i4.30783.