باتوانی م., غفرانی م., مطیعی ا. ا., و باتوانی ف. “مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, سپتامبر 2020, صص 118-09, doi:10.22037/meipm.v8i2.30619.