بخشی م., امیدی ل., امیدی ک., مرادی غ., معیوف پور ف., و درویشی ت. “سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 1, آگوست 2020, صص 45-37, doi:10.22037/meipm.v8i1.30266.