ابوطالبي‌اصفهاني م., رحيمي ا., و سعيدي س. “شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 2, آوریل 2020, صص 122-06, doi:10.22037/meipm.v7i2.30060.