ترفیعی ا., جعفری ندوشن ر., ترفیعی م., و قانعیان م. “بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 1, جولای 2020, صص 36-30, doi:10.22037/meipm.v8i1.30011.