جلالیان ع., سمیعی ح., شکری خوبستانی م., و کریمی م. “بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, اکتبر 2020, صص 129-1, doi:10.22037/meipm.v8i2.29965.